Няколко идеи за СИУ

Участието в нашия конкурс за изключителна стипендия ви поставя една интересна, но и нелека задача - да представите своя авторска идея, интерпретация, изследване или друга форма на авторски продукт. Както може да се отбележи, има един определен акцент, който поставяме - върху авторското, новаторското, но също така и върху умението за анализ и изследване на даден проблем. Имате също така за задача да покажете и широките си познания в областта на вашата разработка в определен обем от текст.

Предполагаме, че в другите състезания и конкурси, изискванията към кандидатури за по-сериозни постижения са за проявяване на по-голяма амбиция и самовзискателност.

Ние не бихме могли да сложим ограничение на вашите интелектуални и духовни търсения, а и не бихме желали, но осъзнаваме, че малцина от вас са се сблъсквали с подобна задача. Палитрата от въпроси, по които можете да пишете, е много богата и съответно различните разработки могат да спечелят или изгубят от избора на жанр, в който да ги напишете. Добре е преди да изложите идеите си в писмен вид, да проучите и да помислите наистина как най-добре да организирате текста си. Ние не слагаме ограничения, но е важно да отговорите на поставените изисквания. Важно е, когато се определя темата на разработката, да се внимава тя да не е твърде обща или обширна, така че кандидатът да не може да разработи детайлно и конкретно проблема в указания обем. 

Бихме предположили, че художественият текст е от една страна по-познат на учениците, а от друга не се поддава на обобщаващи напътствия. Отчитаме обаче, че в образователната система има известен дефицит по отношение на това как се представя едно изследване по даден проблем или как бихте могли да изложите защитата на своя идея по един убедителен начин. Затова, отправяме препоръка да се поинтересувате как се пишат по-дълги аргументативни текстове. Често, е много полезно да подходите към разработката си с няколко въпроса:

Какво имам да кажа?
С какво то е интересно, ново и полезно?
Какво е писано по този въпрос?

Не пропускайте последния въпрос, защото той е отправната точка да си отговорите на първите два. Все пак не е необходимо да "откривате топлата вода". Всяка разработка печели от добре формулирано заглавие - да е информативно, да задава проблема, по който ще разсъждавате и да създава адекватни очаквания към текста. Обширните познания в дадена област често удачно се представят, като в началото на текста се направи така нареченият литературен обзор - преглед на вече написаното по темата на вашата разработка. Той показва колко много сте чели по темата и умението ви да търсите и анализирате различни позиции по един проблем. Една разработка може да спечели и от опита да ситуирате проблема във времеви или социален контекст. Има една важна част във всеки текст, която от една страна му придава определена тежест, от друга не бива да пропускате. Това е библиографията. В края опишете подробно използваните материали и цитирани текстове. 

Приемете тези редове като ориентир - те в никакъв случай не са изчерпателни, нито задължителни. Подходът, който ще изберете за своя текст, зависи от вас самите - как ще бъдете най-убедителни и ще ни покажете своите познания, идеи и находки по най-добрия начин. Тъй като е важно да знаете пред кого представяте знанията си, имайте предвид, че вашите разработки се преглеждат от специалисти по поставената тематика. Това не трябва да ви плаши, а напротив - да знаете, че това, което имате да кажете, стига до онези, които се интересуват. Разбира се, възрастта на всеки кандидат се отчита съобразно. Важно е да не подценявате задачата. Покажете ни най-доброто от себе си!

Желаем ви успех!