За какво да внимавам при писането на есе

Когато пишете аналитичен текст (есе), се старайте да ИЗБЕГНЕТЕ:

- КЛИШЕТАТА. Според Българския тълковен речник на издателство „Наука и изкуство“ второто (преносно) значение на думата клише е „Готова фраза, установен начин на изразяване; шаблон.“ Например: Компютрите са вредни. – Винаги ли са вредни? Наистина ли са вредни? Само вредни ли са? Ако човек размисли предварително, може да стигне до изводи много различни от твърдението в клишето. Виж повече...

- ПОВТОРЕНИЯТА

  • НА ДУМИ - разкриват неумелост в използването на богатството на езика. В интернет лесно може да намерите синонимен речник на българския език – ползвайте го – може да се превърне в игра. Ще останете изненадани колко нюанси и синоними имат често използваните думи добър или хубав.
  • НА ИДЕИ - по-скоро означават, че ви се е изплъзнало вникването и разгръщането на аргументация. Например: Най-голямото богатство е приятелството, защото човек е богат на приятели. Затова най-богат е човекът с приятели. Виж повече...

- ЗАЯВЛЕНИЯТА - излагане на твърдение, съобщение или мнение, което обаче не е подкрепено с аргументация. Пример: Всички хора са равни. Виж повече...

- ДА СИ ПРОТИВОРЕЧИТЕ - Възможна причина за допускане на противоречия е когато не сте изказали ясно как размислите ви и различните представени позиции се свързват с основната теза. Например: Аз искам да стана програмист. Компютрите са бъдещето. Компютрите са вредни. Накрая е важно да изберете ясно зад коя теза заставате. Например: Компютрите всъщност са вредни в определени случаи, а съвременните технологии преодоляват вредните лъчения. За мен компютрите са бъдещето, в което аз ще се чувствам щастлив като творец. Виж повече...

- ОБОБЩЕНИЯ като „всеки“, „никой“, „винаги“, „никога“ и т.н. - Мислете така – мога ли да докажа, че нещо е винаги/никога или друго е валидно за всеки/никой (и техните форми)? Помислете за поне едно изключение! По-вероятно е да Ви дойде наум такова. А щом се сетите за поне едно, няма как твърдение, включващо тези местоимения/наречия, да носи доказателствена или аргументативна стойност.

- ЦИТАТИ БЕЗ ВАШ КОМЕНТАР - Обръщайте внимание на това кой е техният автор, произведението, от което са взети, проверете на няколко места превода (дали е точен). Ако не сте чели произведението, направете си проучване за него. Помислете дали наистина е необходимо да го използвате в текста си и ако го използвате, задължително напишете каква точно връзка виждате между цитата и своята теза. Разсъждавайте и върху самия цитат, а не го приемайте за себедостатъчен и напълно ясен. Виж повече...

- НЕОБВЪРЗАНОСТ на текста и ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ НА ИНТЕРЕС. Например: кандидатствате в област биология, а пишете за това колко обичате музиката.


Още няколко съвета:

Бъдете особено внимателни, когато използвате ДАННИ и ИЗСЛЕДВАНИЯ! Обръщайте внимание на източниците, на годината (периода), за която са валидни, както и на държавата/региона, за който се отнасят. Ако боравите с наречия като повечето, мнозинството, често и подобни, би било подходящо да се защитите с конкретни данни от изследвания/наблюдения (пък било то и лични, в малки или по-големи групи) и да уточните за какви групи са валидни.

Старайте се отделните разсъждения, примери и аргументи да имат логическа обвързаност – да са подчинени на общата теза. Мислете за връзки между параграфите. Старайте се всеки аргумент да показва как се обвързва с Вашата теза.
 


 ОЩЕ ЗА КЛИШЕТО. Защо е важно да се избягва клишето? Защото много често ни е лесно и удобно да употребяваме позната и често срещана фраза – струва ни се, че по този начин това, което казваме, е актуално, но в много случаи клишето създава илюзия за достоверност на израза. Така, ако не подложим на въпроси това, което твърдим чрез клишето, често оставяме текста на повърхностно ниво, вероятно и на неосмислен етап.

ОЩЕ ЗА ПОВТОРЕНИЯТА. Ако уловите при повторния прочит на текста си, че повтаряте една и съща идея, първо се опитайте да премахнете повторението и после подходете с допълнителни въпроси към основното си твърдение. Те ще ви помогнат да стигнете до по-дълбоки размисли, до повече аргументи и по-разнообразни примери.

ОЩЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА. За да не остане на повърхността и просто като заявление без аргументативна стойност към заложената в текста теза, би било подходящо например: да се коментират какви идейни основи може да има подобно твърдение; да се сравни с действителните проявления, които познавате или наблюдавате през различни текстове; да се проследи в исторически план; да се разгледат частни случаи и подобни.

ОЩЕ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕТО. Когато изграждате текста си, може да заложите теза и антитеза (и това е положителен подход), но те трябва да са достатъчно добре разгърнати и накрая да изразявате ясно каква е Вашата позиция (зад коя от двете заставате или заимстващ конкретики и от двете). Трябва да си личи, че излагането на различни позиции е съзнателно решение на автора, което му служи за критично осмисляне на темата и накрая заемане на информирана позиция. Възможна причина за постигане на противоречие е и когато твърде небрежно боравите с всичко/никой/винаги/никога.

ОЩЕ ЗА ЦИТАТИТЕ. Преди време човек, за да стигне до даден цитат, се налагаше да е прочел съответното произведение и да си е записал източника. Тогава използването на цитати в съчинение доказваше, че произведението е прочетено и осмислено. Днес в интернет има специализирани сайтове за цитати. Ако не приложите свои разсъждения към използвания цитат, той би стоял просто като кръпка, без да помага за развитието на тезата. Напомняме, че в повечето случаи откъсът от текста (цитатът) има свой контекст. А често са житейски умозаключения, зад които стои опитът от цял един живот, за който ние често въобще не си даваме сметка.